ارزش دارایی خالص در هر کلاس A تعریف سهم

  • 2021-09-28

به معنای ، در یک روز ارزیابی ، مبلغ به دست آمده با تقسیم مبلغ برابر با ارزش خالص دارایی شرکت در چنین روز ارزیابی با تعداد کل سهام کلاس A ، از جمله کسری از سهام کلاس A ، سپس برجسته است.

نمونه هایی از ارزش دارایی خالص در هر کلاس A در یک جمله

بازده سالانه بر اساس ارزش دارایی خالص قیمت در هر کلاس A از 31 آگوست محاسبه می شود.

در نتیجه اولویت سهام ارجح ، هزینه های این پیشنهاد به طور مؤثر توسط دارندگان سهام کلاس A تحمل می شود (تا زمانی که ارزش دارایی خالص برای هر واحد از قیمت پیشنهادی سهام ترجیحی به علاوه توزیع های جمع آوری شده و بدون حقوق در آن فراتر رود.) و ارزش خالص دارایی در هر کلاس A ، هزینه های ارائه سهام ترجیحی و سهام کلاس A را منعکس می کند.

هرگونه قدردانی بعدی در ارزش دارایی خالص در هر سهم کلاس A منجر به بازپرداخت هرگونه کاهش اعتبار تساوی می شود اما فقط به میزان اعتبار تساوی قبلاً کاهش یافته تا حداکثر اعتبار تساوی.

شرکت ها به مدیر هزینه خدمات سالانه ("هزینه خدمات") برابر با 0. 40 ٪ از ارزش دارایی خالص در هر کلاس A برای همه سهام کلاس A و سپس سه ماهه برجسته ، محاسبه و پرداخت می کنند.

گزارش قیمت گذاری ارزش دارایی خالص در هر کلاس A ارزش دارایی خالص قیمت سهام در هر کلاس A به صورت هفتگی به Globe و Mail ، Sun ونکوور و سایر نشریات مالی منتشر می شود.

به عنوان یک نتیجه از موارد فوق ، اگر یک سرمایه گذار برای سهام کلاس A در زمانی که ارزش خالص دارایی در هر کلاس A به غیر از علامت آب بالای چنین کلاس A است ، مشترک باشد ، تنظیمات خاصی برای کاهش نابرابری ها انجام می شود که در غیر این صورت می تواندنتیجه سهامداران.

"ارزش خالص دارایی برای هر سهم" یا "NAV در هر سهم" یا ارزش دارایی خالص در هر کلاس A یا ارزش دارایی خالص در هر کلاس F ، همانطور که زمینه نیاز دارد.

در مورد سهام باقیمانده سرمایه گذار ، هرگونه قدردانی در ارزش دارایی خالص در هر سهم از سهام بالاتر از ارزش دارایی خالص پایه تنظیم شده در هر کلاس A ، ارزش دارایی خالص پایه تنظیم شده در هر کلاس B یا ارزش دارایی خالص پایه تنظیم شده در هر کلاسC سهم به روش عادی که در بالا توضیح داده شد ، هزینه عملکرد را پرداخت می کند.

مطابق با رویه صنعت صندوق های سرمایه گذاری، کلیه ارقام ارائه شده در این گزارش مدیریت عملکرد صندوق بر اساس محاسبه ارزش خالص دارایی هفتگی صندوق ("NAV منتشر شده") است که از اعمال موسسه حسابداران خبره کانادا مستثنی است."CICA") بخش 3855، به جز ارقام ارائه شده در جدول ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم کلاس A، که در زیر نکات برجسته مالی یافت می شود.

میانگین بازده سالانه مرکب: (مقدار پایانی/ارزش ابتدایی)^(12/تعداد ماه)-1، فرض: DRIP با ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم کلاس A ترکیب شده است.

مربوط به ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم کلاس A

ارزش خالص دارایی هر سهم به معنای ارزش خالص دارایی یک صندوق تقسیم بر ارزش است

ارزش خالص دارایی به ازای هر واحد به معنای ارزش خالص دارایی صندوق است که به واحدهای آن طبقه تخصیص یافته است، تقسیم بر تعداد کل واحدهای آن طبقه باقیمانده، در تاریخی که محاسبه انجام می شود. در حال ساخته شدن

ارزش کتاب برای هر سهم باید به عنوان (الف) (i) 455،440،830 دلار به علاوه (ب) درآمد خالص کل شرکت از و بعد از تاریخ زمان مؤثر ادغام باشد (همانطور که با ضررهای خالص از و بعد از آن کاهش می یابدتاریخ زمان مؤثر ادغام) به استثنای هر یک از هزینه ها و هزینه های زمانی که به درآمد مرتبط با ادغام و هرگونه معاملات مرتبط به علاوه (iii) مبلغ دلار کل به (یا اعتبار سهام سهامداران مشترک) پس از شرکت کمک می کند. تاریخ زمان مؤثر ادغام به عنوان حقوق صاحبان سهام (از جمله در نظر گرفتن در هنگام استفاده از گزینه ها و سایر معادل سهام) به علاوه (IV) تا حدی که به عنوان کسری برای ارزش رزرو ارزش هر سهم در بند (II) منعکس می شود. در بالا ، یا منهای ، به حدی که به عنوان اضافات برای ارزش کتاب در هر سهم در بند (ii) در بالا ، موارد غیر معمول یا سایر مواردی که توسط شرکت شناخته شده است (از جمله ، بدون محدودیت ، یک بار یا نوشتن نامه های شتاب از اراده خوب) ، درهر یک مورد ، اگر و به حدی که در اختیار هیئت مدیره شرکت ، منهای ، (v) مقدار کل دلار هر سود سهام پرداخت شده توسط شرکت پس از تاریخ زمان مؤثر ادغام ، تقسیم بر(ب) مبلغ تعداد سهام سهام مشترک سپس برجسته و تعداد سهام سهام مشترک قابل صدور با استفاده از کلیه گزینه های سهام برجسته و سایر حقوق برای به دست آوردن سهام مشترک و تبدیل کلیه اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام مشترکموجودی. موارد ذکر شده در محاسبات مندرج در بندهای (الف) (ب) ، (الف) (iii) ، (الف) (IV) و (الف) (v) از جمله بلافاصله قبلی مطابق با عموماً تعیین می شوداصول حسابداری پذیرفته شده بر مبنای مطابق با هر دوره قبلی اعمال می شود ، همانطور که در صورتهای مالی تلفیقی شرکت منعکس شده است.

ارزش دارایی خالص یا "NAV" به معنای واحد ارزش اعتماد با تقسیم دارایی های خالص بر تعداد واحدهای برجسته.

ارزش بازار برای هر سهم از هر تاریخ خاص به معنای بسته شدن قیمت فروش یک سهم است که در بازار سهام NASDAQ گزارش شده است یا اگر در چنین مبادله ای ذکر نشده باشد ، در هر مبادله ملی اوراق بهادار دیگر که سهام در آن ذکر شده است. اگر سهام از هر تاریخ مشخصی معامله نشود ، ارزش بازار هر سهم به معنای بسته شدن سهام سهام در مبادله اصلی است که سهام برای تاریخ بلافاصله قبل از معامله سهام معامله می شود. اگر بازار معاملاتی عمومی عمومی برای سهام وجود نداشته باشد ، ارزش بازار هر سهم سهام باید ارزش منصفانه بازار سهام باشد که در حسن نیت توسط هیئت مدیره تعیین می شود. هیئت مدیره مجاز به اتخاذ روش قیمت گذاری ارزش بازار منصفانه دیگر است ، مشروط بر اینکه چنین روشی مطابق با قوانین قیمت گذاری ارزش بازار منصفانه مندرج در بخش 409A کد باشد.

ارزش دارایی تعدیل شده به معنای هرگونه دارایی واجد شرایط وام است که مبلغی برابر با محصول (i) ارزش دارایی چنین دارایی واجد شرایط وام ، و (ب) نرخ پیش پرداخت قابل اجرا برای چنین دارایی واجد شرایط وام است.

ارزش بازار منصفانه برای هر سهم از هر تاریخ به معنای ارزش بازار عادلانه هر یک از سهام در چنین تاریخ ("تاریخ قابل اجرا") است که توسط کمیته گزینه با حسن نیت تعیین می شود. کمیته گزینه مجاز است که بر اساس ارزش بازار منصفانه تعیین کند: (i) اگر سهام در مبادله اوراق بهادار معامله نشود و در انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار ، شرکت خودکار شرکت نمی شود. سیستم نقل قول ("NASDAQ") ، اما در هیئت بولتن الکترونیکی پیشخوان که توسط NASDAQ اداره می شود ، نقل شده است ، "ارزش بازار عادلانه در هر سهم" میانگین بین میانگین پیشنهاد روزانه و میانگین قیمت های روزانه سهام در مورد قابل اجرا استتاریخ ، همانطور که در چنین هیئت بولتن منتشر شده است.(ب) اگر سهام در مبادله اوراق بهادار معامله نشود و در NASDAQ نقل قول شود ، "ارزش بازار عادلانه برای هر سهم" باید قیمت معاملات بسته بندی سهام در تاریخ قابل اجرا باشد ، همانطور که در NASDAQ گزارش شده است.(iii) اگر سهام در مبادله اوراق بهادار معامله شود ، "ارزش بازار عادلانه در هر سهم" باید قیمت بسته شدن روزانه سهام باشد ، در این بورس اوراق بهادار از تاریخ قابل اجرا. یا (IV) اگر سهام غیر از آنچه در (i) ، (ii) یا (iii) در بالا توضیح داده شده است معامله شود ، یا اگر سهام به صورت عمومی معامله نشود ، "ارزش بازار عادلانه برای هر سهم" ارزش تعیین شده توسطکمیته گزینه با حسن نیت مبتنی بر ارزش بازار منصفانه که توسط کارشناسان کاملاً مستقل و واجد شرایط تعیین می شود. در مورد سهام شرح داده شده در (i) ، (ii) یا (iii) در بالا ، اگر هیچ قیمت برای سهام در تاریخ قابل اجرا گزارش نشده باشد ، "ارزش بازار عادلانه برای هر سهم" قیمت گزارش شده برای چنین سهام استتاریخ بعدی که قیمت آن گزارش شده است.

مبلغ استخر تعدیل شده با توجه به هر تاریخ توزیع ، مانده اصلی تاریخ قطع وام های وام مسکن منهای مبلغ (i) کلیه مبلغ مربوط به اصلی دریافت شده در رابطه با وام های رهنی (از جمله ، بدون محدودیت ، مبالغ دریافت شدهبه عنوان پرداخت ماهانه ، پیشرفت های دوره ای ، درآمدهای اصلی برنامه ریزی نشده و مبالغ اصلی جایگزینی) و به دارندگان گواهینامه ها در تاریخ توزیع و کلیه تاریخ های توزیع قبلی توزیع می شود ، (ب) بخش اصلی کلیه خسارات وام نقدی که در آن وام های رهنی وارد شده استدرآمد نقدینگی از تاریخ قطع تا پایان دوره دریافتی اصلی برنامه ریزی نشده با توجه به رسیدهای اصلی برنامه ریزی نشده برای چنین تاریخ توزیع و (iii) بخش اصلی کلیه ضررهای ورشکستگی (غیر از کاهش خدمات بدهی) دریافت شد. تا پایان دوره مربوط به برنامه در وام های وام مسکن متحمل شده استدوره دریافتی اصلی برنامه ریزی نشده با توجه به درآمدهای اصلی برنامه ریزی نشده برای چنین تاریخ توزیع.

متوسط سرمایه سرمایه گذاری شده شرکت به معنای میانگین هزینه تاریخی کل دارایی های تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه آن است ، به استثنای دارایی های منتقل شده ، سرمایه گذاری شده ، مستقیم یا غیرمستقیم ، در منافع املاک و مستغلات یا مالکیت ، و وام های تضمین شده توسط ،املاک و مستغلات و املاک شخصی متعلق به چنین املاک و مستغلات (در مجموع ، "املاک") (از جمله هزینه های مربوط به خرید و هزینه های مربوط به نامشخص یا غیر قابل انتقال) ، قبل از ذخایر برای استهلاک ، استهلاک ، هزینه های اختلال یا بدهی های بد یا بدهی های بدسایر ذخایر مشابه غیر کاش ، محاسبه می شود که با استفاده از میانگین چنین مقادیری در ابتدا و پایان دوره ای که متوسط سرمایه سرمایه گذاری شده برای آن محاسبه می شود.

مقدار خالص معنای مندرج در بخش 1. 68 (الف) (ii) است.

کلاس B مبلغ سرمایه گذاری شده تنظیم شده ، با توجه به هر تاریخ تعیین ، مبلغی برابر با کلاس B مبلغ سرمایه گذاری شده کمتر از اختلاف مثبت ، در صورت وجود ، بین مانده حساب اصلی بودجه و مبلغ سرمایه گذاری کلاس A در چنین تاریخ.

مبلغ سرمایه گذاری شده در کلاس A ، با توجه به هر تاریخ تعیین ، مبلغی برابر با مبلغ سرمایه گذاری شده در کلاس A کمتر از مانده حساب اصلی بودجه (اما بیش از مبلغ سرمایه گذاری شده کلاس A) در چنین تاریخ است.

ارزش سهم عادی کلاس A ، به معنای نزدیک شدن به مشاغل در روز قبل از تاریخ ، میانگین قیمت معاملات وزن متوسط سهام کلاس A در کلیه سیستم عامل های معاملاتی یا سیستم های معاملاتی است که سهام عادی کلاس A در آن معامله می شودچهل و پنج (45) روز معاملاتی به پایان رسید ، به شرط آنكه اگر حجم كل معاملات كل در طول دوره 45 روز تجارت كمتر از 5 ٪ از شناور عمومی باشد ، چنین دوره ای تا نود تمدید می شود (90)روزهای معاملاتی به پایان رسید ، به شرط آن ، علاوه بر این ، اگر کل حجم معاملات کل در طی چنین دوره 90 بازرگانی کمتر از 5 ٪ از شناور عمومی باشد ، دارنده سهام عادی کلاس B درخواست می کند که هیئت مدیره ارزیابی ارزیابی از آن را بدست آوردارزش سهام عادی کلاس A از یک یا چند شرکت ارزیابی مستقل از شخص ثالث به رسمیت شناخته شده و این ارزیابی ، ارزش سهم عادی کلاس A را تشکیل می دهد.

کلاس A ، بهره سرمایه گذار تعدیل شده ، با توجه به هر تاریخ تعیین ، مبلغی برابر با بهره سرمایه گذار کلاس A منهای صندوق های سپرده در حساب اصلی بودجه (به مبلغی که بیش از منافع سرمایه گذار کلاس A نباشد) در چنین تاریخعزم

سود سرمایه گذار تعدیل شده ، با توجه به هر تاریخ تعیین ، مبلغی برابر با مبلغ (الف) علاقه سرمایه گذار تعدیل شده در کلاس A و (ب) کلاس B را که سود سرمایه گذار را تعدیل می کند و (ج) مبلغ تعدیل شده بهره وثیقه را تنظیم می کند.

حامی ارزش بازار عادلانه به معنای میانگین آخرین قیمت فروش گزارش شده از سهام عادی برای ده (10) روز معاملاتی است که به روز سوم (سوم) روز معاملاتی منتهی می شود قبل از تاریخ اعلان اعمال حکم قرارگیری خصوصی بهنماینده ضمانت ؛

ارزش واحد به معنای ، در هر زمان ، ارزش هر واحد سهام ، که ارزش آن برابر با ارزش منصفانه بازار (همانطور که در برنامه تعریف شده است) یک سهم در چنین تاریخ است.

دارایی های خالص تعدیل شده از چنین ضامن در هر تاریخ به معنای کمتر (1) مبلغی است که ارزش منصفانه اموال این ضامن از کل بدهی ها ، از جمله بدهی های مشروط فراتر می رود (پس از تأثیرگذاری به سایر موارد ثابت و مشروطبدهی هایی که در چنین تاریخ متحمل شده یا فرض شده است) ، اما به استثنای بدهی های تحت ضمانت چنین ضامن در چنین تاریخ و (2) مبلغی که ارزش آن را در اختیار داشته باشد که ارزش قابل ملاحظه ای از دارایی های این ضامن در چنین تاریخ بیش از مبلغی است که لازم خواهد بودبرای پرداخت مسئولیت احتمالی چنین ضامن در بدهی های خود (پس از تأثیرگذاری به سایر بدهی های ثابت و مشروط که در چنین تاریخ متحمل یا فرض شده است) ، به استثنای بدهی در مورد ضمانت چنین ضامن ، زیرا آنها مطلق و بالغ می شوند.

تعادل استخر تنظیم شده ، در تاریخ بسته شدن ، مبلغی برابر با:

مبلغ سرمایه گذاری شده در کلاس A ، در هر تاریخ تعیین ، مبلغی برابر با (الف) مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده در کلاس A ، منهای (ب) مبلغ کل پرداخت های اصلی که به دارنده های کلاس A انجام می شود در یا قبل از این تاریخ ، منهای منهای(ج) اضافی ، در صورت وجود ، از (i) مبلغ کل هزینه های سرمایه گذار کلاس A برای کلیه تاریخ های توزیع قبلی بیش از (ب) کلاس A سرمایه گذاران را به موجب بخش 4. 07 (ب) بازپرداخت می کند قبل از چنین تاریخواد

سهم عادی کلاس A به معنای سهم معمولی از ارزش 0. 0001 دلار در سرمایه شرکت است که به عنوان یک سهام عادی کلاس A تعیین شده و دارای حقوق ارائه شده در این مقالات است.

مبلغ سرمایه گذاری شده تعدیل شده ، با توجه به هر تاریخ تعیین ، مبلغی برابر با مبلغ سرمایه گذاری شده کمتر از مانده حساب اصلی بودجه در چنین تاریخ تعیین است.

ارزش مشمول مالیات برای هر دانش آموز عضویت به معنای هر یک از موارد زیر است که بر اساس عضویت در منطقه تقسیم می شود:

مقدار تنظیم شده همانطور که در زیربخش استفاده می شود (د) به این معنی است:

سهم عادی کلاس B به معنای سهم معمولی از ارزش 0. 0001 دلار آمریکا در سرمایه شرکت است که به عنوان یک سهم عادی کلاس B تعیین شده و دارای حقوق ارائه شده در این مقالات است.

توجه خالص به ازای هر سهم به معنای مبلغ برابر با کل میزان توجه ، در صورت وجود ، برای صدور چنین ضمانت نامه ها ، گزینه ها ، اشتراک ها یا سایر حقوق خرید یا اوراق بهادار قابل تبدیل یا قابل تعویض ، به علاوه حداقل میزان توجه ، دریافت شده است. در صورت وجود ، پس از ورزش یا تبدیل آن ، به شرکت قابل پرداخت ، تقسیم بر تعداد کل سهام سهام مشترک که در صورت استفاده از چنین ضمانت نامه ها ، گزینه ها ، اشتراک ها یا سایر حقوق خرید یا اوراق بهادار قابل تبدیل یا قابل تعویض ، صادر می شود ،تبدیل شده

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.